Voorwaarden en condities

Met het verstrekken van uw gegevens aan ons, Warner Music Benelux ("Warner"), bevestigt u dat u wenst deel te nemen aan de ‘Clouseau 30 jaar’ wedstrijd en dat u hiermee kans wenst te maken op twee (2) toegangskaarten voor een concert uit de Clouseau 30 reeks, welke loopt vanaf oktober 2017 t/m maart 2018 plus een zgn ‘Meet & Greet’ met Clouseau en een gesigneerde Clouseau 30 Box set. U bevestigt tevens akkoord te gaan met deze Voorwaarden en Condities.

1. Bevoegdheid

1.1 Om deel te nemen moet u een ingezetene zijn van België, Nederland of Luxemburg.

1.2 Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan deze wedstrijd en zullen desgevraagd deze toestemming aan Warner overleggen.

1.3 Medewerkers van Warner (of hun familie) en aan Warner gelieerde bedrijven of bedrijven of personen die direct betrokken zijn (geweest) bij de ontwikkeling of afhandeling van deze wedstrijd zijn van deelname uitgesloten.

1.4 U kunt deelnemen vanaf 5 april 2017. De uiterste deelname datum is 5 mei 2017. Warner is niet verantwoordelijk voor inschrijvingen die verloren gaan, beschadigd aankomen (bijvoorbeeld door data problemen) of voor de onmogelijkheid inschrijvingen te accepteren vanwege storingen, uitval of enig ander technisch probleem, inclusief problemen met internet verbindingen, in computer systemen, software, servers e.d. Late, niet-volledige, beschadigde inschrijvingen en inschrijvingen waarvan het vermoeden bestaat dat ze frauduleus zijn, zullen niet geaccepteerd worden.

1.5 Warner heeft te allen tijde het recht om, zonder opgaaf van redenen, inschrijvingen uit te sluiten van deelname wanneer zij reden heeft om aan te nemen dat betreffende deelnemer zich niet gehouden heeft aan deze voorwaarden en condities of niet te goeder trouw gehandeld heeft.

2. Deelname

2.1 Om deel te nemen gaat u naar de zgn. ‘landingspagina’ van de wedstrijd op www.clouseau30.be en volgt u de instructies.
Deelname is gratis.

3. prijs

3.1 Uit de deelnemers zullen drie winnaars worden geselecteerd. De winnaars ontvangen ieder twee (2) toegangskaarten voor een concert uit de Clouseau 30 reeks, welke loopt vanaf oktober 2017 t/m maart 2018 plus een zgn ‘Meet & Greet’ met Clouseau en een gesigneerde Clouseau 30 Box set.

3.2 De prijs is niet inwisselbaar voor geld maar Warner behoudt zich het recht voor om de prijs te vervangen voor een alternatieve prijs van dezelfde of hogere waarde ingeval om enige reden de prijs niet beschikbaar mocht zijn.

4. De winnaar

4.1 De winnaar wordt willekeurig gekozen uit inschrijvingen. De keuze zal definitief zijn en hierover kan niet gecorrespondeerd worden.

4.2 De winnaar zullen in de week van 8 mei 2017 per email door Warner benaderd worden. Wanneer u gewonnen heeft maar uw contact gegevens zijn gewijzigd sinds het moment van uw inschrijving behoudt Warner zich het recht voor om u verder uit te sluiten van deelname en een andere winnaar aan te wijzen.

4.3 De winnaar dient binnen 24 uur na ontvangst van het e-mail bericht van Warner te reageren en de prijs te accepteren. Ingeval er niet binnen 48 uur gereageerd wordt zal de betreffende deelnemer niet langer als winnaar beschouwd worden en zal er een nieuwe winnaar worden aangewezen volgens de hierboven in 4.1 omschreven methode. Deze procedure zal gevolgd worden totdat er een winnaar is die de prijs geaccepteerd heeft.

4.4 Warner kan de winnaar verzoeken om bewijzen van identiteit, leeftijd en residentie te overleggen. Ingeval van onduidelijkheid met betrekking tot de identiteit van de winnaar wordt de inschrijving geacht te zijn gedaan door de houder van het e-mail account vanwaar de inschrijving is gedaan. Warner kan de winnaar verzoeken bewijzen te overleggen dat de winnaar de officiele houder is van het betreffende e-mail account.

4.5 Wanneer enige van de hierna volgende omstandigheden van toepassing is, wordt de winnaar geacht af te zien van de prijs en zal een alternatieve winnaar aangewezen worden volgens de in 4.1 omschreven methode:

  • de prijs (of enige correspondentie dienaangaande en/of ons bericht ter bevestiging van de winnaar) wordt als 'niet afleverbaar' ('non- deliverable') aan ons geretourneerd;
  • de winnaar reageert niet op een verzoek om contact op te nemen met Warner binnen 48 uur na het versturen van een dergelijk verzoek;
  • de winnaar reageert niet op het verzoek om bewijzen van identiteit, leeftijd en residentie te overleggen of kan deze niet overleggen binnen 48 uur na het versturen van een dergelijk verzoek, of
  • Warner vermoed dat er niet in overeenstemming met deze Voorwaarden en Condities gehandeld wordt.

4.6 De namen van de winnaars kunnen worden verkregen door, na 5 mei 2017 en voor 1 juni 2017, een aan u zelf geadresseerde gefrankeerde envelop te sturen naar ‘Warner Music Benelux’ ,Postbus 749, 1211 AB Hilversum, Nederland, met op de envelop vermeldt: ‘Clouseau 30 wedstrijd’.

5. Algemeen

5.1 Prijzen mogen niet aan anderen worden overgedragen noch ingeruild worden voor geld of alternatieve prijzen.

5.2 Warner mag, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden en Condities, en/of de prijs wijzigen, aanpassen, tenietdoen of opschorten ingeval dit nodig mocht blijken of ingeval noodzakelijk wegens omstandigheden die buiten haar controle liggen. Warner is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen hiervan. In dergelijke omstandigheden zullen alternatieve prijzen aangeboden worden.

5.3 Geen enkele verplichting, garantie, voorwaarde of conditie die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden en Condities is omschreven, met uitzondering van wettelijk verplichte, zal van toepassing zijn op deze wedstrijd. Warner zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade onstaan door deelname aan deze wedstrijd (inclusief eventuele schade aan de computer van de deelnemer of enig ander gerelateerd aan of veroorzaakt of software in verband met deze wedstrijd) of door het accepteren, gebruiken of misbruiken van enige prijs met uitzondering van aansprakelijkheid vooroverlijden, persoonlijk letsel, fraude en schade of verlies door nalatigheid welke niet uitgesloten is.

5.4 Beslissingen van Warner zullen bindend zijn in iedere omstandigheid, ook wanneer het omstandigheden betreft die niet in deze Voorwaarden en Condities omschreven zijn. Hierover zal geen correspondentie gevoerd worden.

5.5 Warner heeft het recht om een deelnemer of winnaar te diskwalificeren ingeval niet aan deze Voorwaarden en Condities wordt voldaan.

6. Publiciteit en bescherming van persoonsgegevens

6.1 Met deelname aan deze wedstrijd, gaan deelnemers akkoord dat Warner, en aan Warner geaffilieerde bedrijven, gebruik maken van de persoonlijke gegevens die door de deelnemer zijn opgegeven, als onderdeel van deze wedstrijd en het toekennen van prijzen alsook het sturen van nieuwsbrieven door u aangevraagd, één en ander in overeenstemming met de Warner Privacy Policy die u kunt raadplegen op www.wminewmedia.com/privacy

6.2 Winnaars gaan ermee akkoord om alle kennis en gegevens van Warner en haar zakelijke activiteiten en personeel verkregen door deelname aan deze wedstrijd vertrouwelijk te behandelen.

7. Jurisdictie

Op de wedstrijd en deze Voorwaarden en Condities zal Belgisch Recht van toepassing zijn. Geschillen zullen worden onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van België.

8. Promotor/data controller

Warner Music Benelux S.A./N.V.
Romeinsesteenweg 468, bus 6
1853 Grimbergen